Regulamin

zajęć nauki / doskonalenia pływania w ti3miasto

 

I. Warunki oraz tryb zajęć

 1. Organizatorem zajęć pływackich jest ti3miasto Jagoda Szwarc;
 2. ti3miasto Jagoda Szwarc oświadcza, że posiada wszelkie wymagane uprawnienia do prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania;
 3. Uczestnik ma do wyboru 3 tryby zajęć: indywidualny, grupowy, we dwoje oraz dwa warianty cenowe: karnet lub wejście jednorazowe;
 4. Jako formę karnetu przyjmuje się minimum 1 lekcję tygodniowo, do wykorzystania w okresie jednego miesiąca (ilość lekcji w karnecie zależy od ilości tygodni przypadających w danym miesiącu);
 5. Zajęcia pływackie prowadzone są w jednostkach 45/90 minutowych (według wyboru trybu zajęć);
 6. Zajęcia odbywają się na pływalniach:
 7. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Krytej Pływalni – regulamin dostępny jest na terenie obiektu oraz na stronie internetowej danej pływalni;
 8. Firma ti3miasto nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Klientów w przypadku zamiany, zniszczenia, zagubienia lub kradzieży;
 9. Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie akceptacją każdego punktu regulaminu.

II. Warunki płatności

 1. Forma płatności – gotówka;
 2. Opłata za karnet:
  • na pierwszej lekcji z góry za cały miesiąc;
  • Nowy miesiąc – nowy karnet;
 3. Opłata za wejście jednorazowe – przed lub bezpośrednio po lekcji;
 4. Uczestnik we własnym zakresie pokrywa koszt wejścia na basen (z wyjątkiem zajęć grupowych, gdzie bilet jest wliczony w cenę zajęć ).
  • Cennik wejść dostępny jest na terenie obiektu oraz na stronie internetowej danej pływalni;
 5. Pływalnie honorują kartę Benefit.

III. Nieobecności

 1. W sytuacji, gdy nie ma możliwość przeprowadzenia zajęć w stałym terminie z przyczyn niezależnych od organizatora (np. awaria urządzeń basenowych) uczestnicy zajęć zostaną niezwłocznie o tym poinformowani;
  • Zajęcia odwołane przeprowadzone zostaną w innym dogodnym terminie;
 2. Uczestnik, który poinformuje o swojej nieobecności co najmniej 24h przed planowanymi zajęciami ma możliwość ich odrobienia w terminie ustalonym przez organizatora:
  • Nie później niż w okresie miesiąca od terminu nieobecności, po tym terminie możliwość odrobienia zajęć przepada;
  • Uczestnik zajęć grupowych ma możliwość odrobienia lekcji tylko i wyłącznie wraz z inną grupą;
 3. W przypadku nie poinformowania organizatora sms-em lub telefonicznie o swojej nieobecności z co najmniej 24 h wyprzedzeniem zajęcia przepadają, nie ma możliwości ich odrobienia, a uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wg cennika.

IV. Dane kontaktowe

Jagoda Szwarc